Наши контакты: +38 (063) 168-80-10,  +38 (095) 8-777-308, +38 (096) 308-8-309

Договір №

на консультування з питань інформатизації
Товариство з обмеженою відповідальністю ??? надалі — «Виконавець», з одного боку та ??? надалі — «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», склали цей договір, надалі — «Договір», про наступне:

1. Терміни

Нижчеподані терміни мають таке значення тільки для даного Договору і не можуть тлумачитися інакше стосовно послуг, що надаються за цим Договором:
1.1. Договір — цей документ в двох ідентичних дійсних екземплярах, всі додатки та додаткові угоди до нього, якщо вони відповідають п.8.2.
1.2. Сайт — сукупність програмно-апаратних засобів для ЕОМ, що забезпечують публікацію для загального огляду даних про Замовника в інтернеті, доступний за унікальною електронною адресою ???
1.3. Пошукова система — пошукова система Google, доступна за унікальною електронною адресою http://www.google.com.ua
1.4. Доступи — перелік доступів, що містять повний FTP доступ до Сайту, повний доступ до бази даних Сайту, повний доступ до хостингу Сайту, повний доступ до адміністративної системи управління Сайту.
1.5. Стратегія — документ, що створюється Виконавцем з урахуванням побажань Замовника. Є невід’ємною частиною цього Договору. У Стратегії описуються:— завдання проекту (мета проекту);— етапи послуг та їх терміни та вартість; Стратегия— приложение, в котором перечислены основные этапы проекта, их сроки и цены.
1.6. Список запитів — документ, що створюється Виконавцем з урахуванням побажань Замовника. Є невід’ємною частиною цього Договору. У Списку запитів надається вичерпний перелік ключових фраз, за якими надаються послуги. Список запросов — приложение, в котором перечислены ключевые фразы проекта. В процессе работы мы можем изменять его. Исключать неэффективные запросы и расширять дополнительными.
1.7. Послуга допомоги по оптимізації Сайту — комплекс заходів, спрямованих на досягнення Сайтом першої сторінки результатів пошуку в Пошуковій системі за запитами зі Списку запитів. Такі заходи передбачають розміщення Виконавцем текстових гіперпосилань з інших веб-сайтів на сторінки Сайту Замовника за кошти Замовника.
1.8. Послуга допомоги по підтримці позицій Сайту — комплекс заходів з Сайтом після завершення надання послуги допомоги по оптимізації, які направлені на те, щоб Сайт залишався на першій сторінці результатів пошуку в Пошуковій системі за запитами зі Списку запитів. Такі заходи передбачають розміщення Виконавцем текстових гіперпосилань з інших веб-сайтів на сторінки Сайту Замовника за кошти Замовника.
1.9. Дата початку надання послуг — дата першого робочого дня, наступного за датою отримання Замовником підтвердження про здійснення Замовником авансового платежу, передбаченого п.4.1. Проте Дата початку надання послуг за цим Договором не може бути раніше дати отримання Виконавцем підписаного Замовником екземпляру цього Договору та комплекту документів:??? Дата начала оказания услуг — день, в который мы начнем продвижение сайта. Чтобы начать работы мы должны получить оплату, иметь на руках подписанный Сторонами экземпляр договора и отсканированные копии документов клиента (свидетельство регистрации и пр. для юр. лиц, паспорт и код для физ. лиц)

2. Предмет Договору.

2.1. Виконавець приймає на себе зобов’язання по забезпеченню Замовника консультаційними послугами, пов’язаними з оптимізацією Сайту Замовника, в такому об’ємі та у наступному порядку:
2.1.1. Провести підготовчу роботу, здійснивши узгодження з Замовником положень Стратегії. На підставі отриманих даних розробити Стратегію відповідно до побажань Замовника. Підсумком цього етапу є підписана Сторонами Стратегія.
2.1.2. Надати допомогу по оптимізації Сайту Замовника під Пошукову систему.
2.1.3. Надати допомогу по підтримці позицій Сайту Замовника.
2.2. Виконавець починає надавати послуги за цим Договором в дату початку надання послуг.
2.3. Послуги допомоги по оптимізації Сайту та послуга підтримки позицій Сайту надаються в терміни, зафіксовані в Стратегії. При цьому в терміни надання послуг, зазначені в цьому Договорі та Стратегії, не включається час, необхідний Замовнику для приймання послуг та / або затвердження Стратегії і час, необхідний Замовнику для надання Інформаційних матеріалів та Доступів.
2.4. У випадку, якщо надання послуги допомоги по оптимізації належної якості вимагатиме від Виконавця суттєвих переробок Сайту Замовника, то такі доопрацювання не входять до вартості послуг п.2.1.2,2.1.3. Надання таких послуг по переробці Сайту Замовника Виконавцем здійснюється за згодою Сторін, що підтверджується Додатком до цього Договору та актом наданих послуг. Допускається внесення відповідних доопрацювань третьою Стороною (наприклад, розробниками Сайту) з технічним контролем Виконавця. Послуги третіх Сторін сплачує Замовник. Иногда случается так, что для эффективного продвижения сайта его следует полностью переделать практически с нуля.
2.5. У разі надання Виконавцем послуг, не зазначених у цьому Договорі, Сторони підписують додаток до цього Договору з переліком послуг, умовами оплати та іншими істотними умовами.

3. Права та обов’язки сторін

Обязанности, конфединциальность
3.1. Сторони зобов’язані:
3.1.1. Не розголошувати фінансову та будь-яку іншу інформація по даному Договору (у тому числі його умови) без попередньої згоди іншої Сторони впродовж дії Договору. Співробітники та інші особи, що мають і/або отримали доступ до даного Договору, також повинні виконувати вимогу про конфіденційність протягом усього періоду зберігання конфіденційності.
3.1.2. При зміні реквізитів не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати зміни сповістити іншу Сторону, інакше виконання зобов’язань за колишніми реквізитами буде вважатись належним та своєчасним.
3.2. Сторони мають право:
3.2.1. Відмовитися від виконання Договору у будь-який час, попередньо письмово повідомивши іншу Сторону про це за 15 (п’ятнадцять) днів до такого розірвання Договору. Завершення надання послуги після повідомлення про це, проходить у термін 15 (п’ятнадцять) днів.
3.3. Виконавець зобов’язаний:
3.3.1. Якісно надати послуги, визначені в п.2.1 в повному обсязі в терміни, обумовлені Договором.
3.3.2. Надати доступи до особистого кабінету Замовника, де відображається хід надання послуг, впродовж 3 (трьох) робочих днів з Дати початку надання послуг.
3.4. Виконавець має право:
3.4.1. У випадку затримки оплати послуг Виконавця Замовником більше ніж на 7 (сім) календарних днів на етапі надання послуги допомоги по оптимізації Виконавець має право продовжити термін надання послуги, що вказано в Стратегії на термін, який вважає необхідним для надання послуги належної якості. Термін продовження не може бути більшим за 90 (дев’яносто) календарних днів.
3.4.2. У випадку затримки оплати послуг Виконавця Замовником більше ніж на 7 (сім) календарних днів на етапі надання послуги допомоги по підтримці позицій Виконавець має право призупинити надання послуги до отримання оплати.
3.4.3. У випадку затримки оплати послуг Виконавця Замовником більше ніж 14 (чотирнадцять) календарних днів Виконавець має право відмовитись від виконання зобов’язань за цим Договором без будь-яких негативних наслідків для себе.
3.4.4. У випадку, якщо реалізація змін, описаних в Стратегії, триватиме більше ніж 7 (сім) календарних днів з вини Замовника чи третіх осіб, Виконавець має право продовжити термін надання послуг на кількість календарних днів прострочення внесення змін. Если необходимые для оптимизации правки будут вносить разработчики клиента и затянут этот процесс, то сроки могут сместиться.
3.4.5. У випадку, якщо надання послуги допомоги по оптимізації належної якості вимагатиме від Виконавця суттєвих переробок Сайту Замовника, проте останній відмовиться від оплати таких доопрацювань або не зможе організувати їх внесення самостійно чи розробниками Сайту, то Виконавець має право відмовитись від виконання зобов’язань за цим Договором, повернувши Замовнику 80% (вісімдесят відсотків) коштів попередньо сплачених за цим Договором. Если вы предоставите доступы до подписания договора, то мы сможем приблизительно оценить сложность доработок в процессе переговоров и исключить этот пункт из договора.
3.5. Замовник зобов’язаний:
3.5.1. Своєчасно сплачувати вартість Договору відповідно до розділу 4 цього Договору.
3.5.2. Надати Виконавцю всі необхідні Доступи протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання цього Договору.
3.5.3. Підтвердити внесення змін до Сайту, які описані у Стратегії.
3.5.4. У випадку внесення змін, описаних в Стратегії, Замовником самостійно чи іншими особами (наприклад, розробниками Замовника) гарантувати внесення цих змін у відповідності до Стратегії.
3.5.5. Не розміщувати на сайті більше одного коду лічильників, банери, банерні мережі, коди Google Adsense та інші системи динамічного відображення реклами без попередньої згоди з Виконавцем. Також забороняється розміщувати на сайті код будь-якої системи бірж автоматичного розміщення посилань.
3.5.6. Не розголошувати методи та способи надання послуг за цим Договором, які стали йому відомі протягом терміну дії даного Договору та 2 (два) роки після його закінчення.
3.5.7. При необхідності внесення змін у Сайті, а саме зміни тегів <title>, мета-тегів description, URL-адрес внутрішніх сторінок, Замовник повинен погодити дані зміни з Виконавцем.
3.5.8. Розмістити гіпертекстове посилання на сайт Виконавця з головної сторінки свого Сайту.
3.5.9. Своєчасно підписувати акти прийому-здачі наданих послуг.
3.6. Замовник має право:
3.6.1. В будь-який час перевіряти хід і якість послуг, що надаються Виконавцем, не втручаючись в його діяльність.

4. Вартість Договору і порядок розрахунків

Оплата — авансовые платежи каждый месяц
4.1. Оплата здійснюється шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок Виконавця згідно з рахунком на оплату.
4.2. Оплата здійснюється авансовим платежем кожного місяця до числа, якого відбулась Дата початку надання послуг.
4.3. Оплата здійснюється у відповідності до вартостей етапів, що визначені в Стратегії.

5. Відповідальність сторін

5.1. Виконавець не несе відповідальності за технічні недоліки та збої в роботі пошукових систем.
5.2. Втрачена вигода (прибуток) за цим Договором кожної Сторін не підлягає відшкодовуванню в будь-якому випадку.
5.3. Фактично витрачені кошти на розміщення гіперпосилань, необхідні Виконавцю для надання послуг, визначені в пп.4.1–4.2 цього Договору та Стратегії, що сплачує Замовник Виконавцю, не підлягають поверненню в будь-якому випадку. Продвижение сайта подразумевает приобретение на него ссылок. Средства, которые фактически будут израсходованы на эти цели, мы не сможем вернуть. Чтобы вы могли следить за ними, мы предоставим доступ в аккаунты проекта.
5.4. Заходи відповідальності Сторін, не передбачені цим Договором, здійснюються відповідно до норм чинного законодавства України.

6. Порядок здавання та приймання послуг

Каждый платеж или сразу несколько закрываются актом оказанных услуг. Мы отправляем акты нашим клиентам каждый месяц.
6.1. Здавання послуг за цим Договором виконується Виконавцем наступним чином: Виконавець надає Замовнику два підписані Виконавцем екземпляри акту наданих послуг в останній день оплаченого періоду надання послуги відповідного етапу.
6.2. Замовник приймає послуги в наступному порядку: Замовник підписує акт наданих послуг, представлений Виконавцем, впродовж 5 (п’яти) календарних днів з моменту його отримання. У випадку наявності претензій до послуг Виконавця Замовник надає вичерпний їх перелік у письмовому вигляді із зазначенням необхідних доопрацювань та термінів.
6.3. Якщо протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання акту Замовником Виконавцю не були надані письмові претензії по наданим за минулий місяць послугам, вказані в акті послуги вважаються наданими в повному обсязі а акт прийнятим Замовником.

7. Обставини непереборної сили

Форс-мажор
Сторона звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків з причин обставин непереборної сили, засвідчених довідкою компетентного органа державної влади.

8. Інші умови

8.1. Суперечки і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні даного Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. Суперечки, які не вдається врегулювати шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.
8.2. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору дійсні лише за умови, що вони зроблені письмово та підписані уповноваженими представниками Сторін, крім випадків, передбачених даним Договором. Додатки до даного Договору становлять його невід’ємну частину.
8.3. Даний Договір складений у двох примірниках українською мовою. Обидва екземпляри ідентичні і мають однакову силу. У кожної з сторін перебуває один примірник даного Договору.

9. Реквізити сторін

Замовник:

???

_________________/???/

?? ?????? 2013 р.

Виконавець:

???

_________________/???/

?? ?????? 2013 р.

Додаток 1

до Договору №??? від ?? ?????2013 р.

Стратегія

1. Послуга допомоги по оптимізації Сайту

1.1. Послуга включає
1.1.1. Розробка технічної документації по видаленню помилок, виявлених при проведенні технічного та seo-аудиту, аналізу текстів.
1.1.2. Роботи по видаленню зазначених в п.1.1.1 помилок.
1.1.3. Пошук та фільтрація ресурсів для розміщення гіперпосилань на Сайт Замовника та саме розміщення таких посилань задля досягнення результату оптимізації Сайту (п.1.7 цього Договору).
1.2. Термін надання послуги, становить 5 (п’ять) місяців, починаючи з дати початку надання послуг за цим Договором, але може бути змінено згідно з п.3.4 цього Договору.
1.3. Якщо Виконавець виконав умови цього Договору, визначені в п.1.7 Договору, раніше строку, передбаченому в п.1.2 цього Додатку, то етап надання послуги допомоги по оптимізації Сайту вважається завершеним. Наступним етапом є надання послуги допомоги по підтримці позицій Сайту.
1.4. Вартість послуги допомоги по оптимізації Сайту складається з двох частин: вартість послуг, що надає Виконавець та кошти, необхідні Виконавцю для розміщення гіперпосилань, що є необхідним для надання послуги.
1.4.1. Перший місяцьПослуги Виконавця — вартість розраховується за формулою P1 * K включаючи ПДВ 20%. P1 дорівнює 0,00 гривень (00 копійок).
1.4.2. Другий місяцьПослуги Виконавця — вартість розраховується за формулою P2 * K включаючи ПДВ 20%. P2 дорівнює 0,00 гривень (00 копійок).Кошти для розміщення гіперпосилань — вартість розраховується за формулою L2 * K включаючи ПДВ 20%. L2 дорівнює 0,00 гривень (00 копійок).
1.4.3. Третій місяцьПослуги Виконавця — вартість розраховується за формулою P3 * K включаючи ПДВ 20%. P3 дорівнює 0,00 гривень (00 копійок).Кошти для розміщення гіперпосилань — вартість розраховується за формулою L3 * K включаючи ПДВ 20%. L3 дорівнює 0,00 гривень (00 копійок).
1.4.4. Четвертий місяцьПослуги Виконавця — вартість розраховується за формулою P4 * K включаючи ПДВ 20%. P4 дорівнює 0,00 гривень (00 копійок).Кошти для розміщення гіперпосилань — вартість розраховується за формулою L4 * K включаючи ПДВ 20%. L4 дорівнює 0,00 гривень (00 копійок).
1.4.5. П’ятий місяцьПослуги Виконавця — вартість розраховується за формулою P5 * K включаючи ПДВ 20%. P5 дорівнює 0,00 гривень (00 копійок).Кошти для розміщення гіперпосилань — вартість розраховується за формулою L5 * K включаючи ПДВ 20%. L5 дорівнює 0,00 гривень (00 копійок).
K дорівнює 1,00 на момент підписання Договору, а далі розраховується за формулою.K дорівнює K1 / 8,14, де K1 — число, що знаходиться на перетині колонки «Продажа» з рядком «Средний» в таблиці на веб-сторінці http://tables.finance.ua/ru/currency/cash/~/ua/USD/0#2:0 Символ «*» означає арифметичне множення. Символ «/» означає арифметичне ділення. Такая формулировка не нарушает законодательства Украины и позволяет нам привязаться к курсу доллара США, т.к. расходы на продвижение формируются, в основном, в валюте.

2. Послуга допомоги по підтримці позицій Сайту

2.1. Термін надання послуги розпочинається на день, наступний за днем завершення надання послуги допомоги по оптимізації Сайту триває до кінця поточного для дати, в яку почалось надання послуги, календарного року. Надалі термін надання послуги допомоги по підтримці позицій Сайту та даний Договір автоматично продовжується на подальші періоди тривалістю в 1 (один) календарний рік, якщо жодна із Сторін не заявить про припинення дії цього Договору до 31 грудня (включно) відповідного календарного року.
2.2. Вартість послуги допомоги підтримки позицій Сайту складається з двох частин: вартість послуг, що надає Виконавець та кошти, необхідні Виконавцю для розміщення гіперпосилань, що є необхідним для надання послуги.Послуги Виконавця — вартість розраховується за формулою P6 * K включаючи ПДВ 20%. P6 дорівнює 0,00 гривень (00 копійок).Кошти для розміщення гіперпосилань — вартість розраховується за формулою L6 * K включаючи ПДВ 20%. L6 дорівнює 0,00 гривень (00 копійок).

3. Реквізити сторін

Замовник:

???

_________________/???/

?? ?????? 2013 р.

Виконавець:

???

_________________/???/

?? ?????? 2013 р.